Mai, Thành Tấn, Thừa Phong Lâm, Bảo Ngọc Trân Đặng, Trọng Nghĩa Lại Võ, Khắc Minh Thái, Thành Đạo Trần, Minh Hiền Nguyễn, Phước Vinh Nguyễn, and Minh Trí Lê. “Small Molecules As Anti COVID-19 Therapeutics: Discovery Process, Mechanism of Action and Clinical Trials”. Science and Technology Development Journal: Health Sciences 3, no. 2 (December 31, 2022): 481-494. Accessed April 19, 2024. http://stdjhs.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjhs/article/view/515.