Nguyễn, V., Nguyen, H., Huân, L., Khánh, T., Lan, N., Phúc, N., Thiện, N., Nguyen, B. A., Trần, N., Phan, T., Trần, H. and Trí, L. (2021) “Study on improved protocol for the synthesis of propacetamol hydrocloride”, Science & Technology Development Journal - Health Sciences, 2(2), pp. 229-237. doi: https://doi.org/10.32508/stdjhs.v2i2.479.