Nguyễn, Vinh, Hien Nguyen, Lê Huân, Trần Khánh, Nguyễn Lan, Ngô Phúc, Nguyễn Thiện, Bao Anh Nguyen, Ngân Trần, Thắng Phan, Hùng Trần, and Lê Trí. 2021. “Study on Improved Protocol for the Synthesis of Propacetamol Hydrocloride”. Science & Technology Development Journal - Health Sciences 2 (2), 229-37. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjhs.v2i2.479.