NGUYỄN, V.; NGUYEN, H.; HUÂN, L.; KHÁNH, T.; LAN, N.; PHÚC, N.; THIỆN, N.; NGUYEN, B. A.; TRẦN, N.; PHAN, T.; TRẦN, H.; TRÍ, L. Study on improved protocol for the synthesis of propacetamol hydrocloride. Science & Technology Development Journal - Health Sciences, v. 2, n. 2, p. 229-237, 6 nov. 2021.