Nguyễn, V., Nguyen, H., Huân, L., Khánh, T., Lan, N., Phúc, N., Thiện, N., Nguyen, B. A., Trần, N., Phan, T., Trần, H., & Trí, L. (2021). Study on improved protocol for the synthesis of propacetamol hydrocloride. Science & Technology Development Journal - Health Sciences, 2(2), 229-237. https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjhs.v2i2.479