(1)
Nguyễn, V.; Nguyen, H.; Huân, L.; Khánh, T.; Lan, N.; Phúc, N.; Thiện, N.; Nguyen, B. A.; Trần, N.; Phan, T.; Trần, H.; Trí, L. Study on Improved Protocol for the Synthesis of Propacetamol Hydrocloride. Science & Technology Development Journal - Health Sciences 2021, 2, 229-237.