[1]
Nguyễn, V., Nguyen, H., Huân, L., Khánh, T., Lan, N., Phúc, N., Thiện, N., Nguyen, B.A., Trần, N., Phan, T., Trần, H. and Trí, L. 2021. Study on improved protocol for the synthesis of propacetamol hydrocloride. Science & Technology Development Journal - Health Sciences. 2, 2 (Nov. 2021), 229-237. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.32508/stdjhs.v2i2.479.